Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:25

Οργανωσιακής Ανάπτυξης

Με την Οργανωσιακή Ανάπτυξη έχουμε την δυνατότητα να λύσουμε ένα ευρύ φάσμα οργανωσιακών προβλημάτων, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν σε επίπεδα σχέσεων σχετικά με: την οργάνωση – το περιβάλλον, την ομάδα – και το άτομο.

Η Οργανωσιακή ανάπτυξη (Organization development) έχει προκύψει από την ενδελεχή μελέτη επιτυχημένων οργανωτικών μοντέλων και επιδόσεων οργανισμών. Ιστορικά η Οργανωσιακή Ανάπτυξη ξεκίνησε μέσα από μελέτες στις ανθρώπινες σχέσεις στην  δεκαετία του 1930, κατά την οποία οι ψυχολόγοι συνειδητοποίησαν ότι οι οργανωτικές δομές και διαδικασίες επηρεάζουν σημαντικά την συμπεριφορά και την δημιουργική παρακίνηση των εργαζομένων. Έτσι γεννήθηκαν διάφορες Οργανωτικές στρατηγικές ανάπτυξης βασισμένες στην συμπεριφορά, την δομή και την τεχνική που στοχεύουν στην βέλτιστη ποιότητα και απόδοση.

Οι υπηρεσίες Οργανωσιακής Ανάπτυξης αποτελούνται από ατομικές συναντήσεις μεταξύ των συμβούλων μας και των στελεχών σας για τη βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού να χειριστεί τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες και τις σχέσεις του.

Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως η βελτίωση των διαπροσωπικών και ομαδικών διαδικασιών, η αποτελεσματική επικοινωνία, η ικανότητα αντιμετώπισης οργανωτικών προβλημάτων, οι αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το πιο κατάλληλο στυλ ηγεσίας, οι δεξιότητες για την διαχείριση καταστροφικών συγκρούσεων, και τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και η συνεργασία μεταξύ των μελών του οργανισμού.

Οι στόχοι της Οργανωσιακής ανάπτυξης είναι:

 • Η αύξηση του επιπέδου της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων.
 • Η αύξηση του επιπέδου της ικανοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων.
 • Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, αντί της παραμέλησης τους.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.
 • Η αύξηση της επίλυσης των Οργανωσιακών προβλημάτων.

Οι καταστάσεις ή συνθήκες που απαιτούν Οργανωσιακή Αλλαγή είναι:

 • Αλλαγή Εταιρικής στρατηγικής.
 • Η εναρμόνιση του Εταιρικού κλίματος με τις ατομικές ανάγκες και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του περιβάλλοντος.
 • Αλλαγή προτύπων “κουλτούρας”.
 • Αλλαγή δομών και ρόλων.
 • Βελτίωση ενδο-ομιλικών συνεργασιών.
 • Διεύρυνση του συστήματος επικοινωνιών
 • Βελτίωση του προγραμματισμού.
 • Αντιμέτωποι με τα προβλήματα μιας συγχώνευσης.
 • Αλλαγή στα κίνητρα του εργατικού δυναμικού.
 • Προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον.

 

Oι υπηρεσίες Οργανωσιακής Ανάπτυξης παρέχονται μέσω:

 • Ατομικών Συνεδριών
 • Ομαδικών Συνεδριών
 • Συνεδριών Τηλεφώνου ή Skype
 • On-line Συνεδριών (Coaching Email)