Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:22

Συνεδρίες Executive Coaching

Η κεντρική πτυχή του ExecutiveCoaching είναι ότι αναφέρεται σε στελέχη επιχειρήσεων με διευθυντικά καθήκοντα και με ηγετικούς ρόλους.

Το ExecutiveCoaching έχει οριστεί ως μια «σχέση υποστήριξης που δημιουργείται μεταξύ ενός πελάτη, ο οποίος έχει διοικητική εξουσία και την ευθύνη ενός Οργανισμού, και ενός συμβούλου, οποίος χρησιμοποιεί μια σειρά από συμπεριφορικές τεχνικές και μεθόδους για να βοηθήσει τον πελάτη να επιτευχθεί μια ένα αμοιβαία προσδιορισμένο σύνολο των στόχων».

Το Executive Coaching βοηθά τα στελέχη να συνειδητοποιήσουν πλήρως τους προσωπικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς τους στόχους, μέσω της διαπροσωπικής και επαγγελματικής τους επικοινωνίας, της διαχείρισης των επιδόσεων, της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους, την ενίσχυση της στρατηγικής σκέψης, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση μιας αποτελεσματική ομάδα στο πλαίσιο ενός οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό οι πελάτες μαθαίνουν να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ της εργασίας τους, της οικογένειάς τους και του προσωπικού τους χρόνου, έτσι ώστε να μπορούν να υπερέχουν σε όλους τους τομείς.

Οι υπηρεσίες Executive Coaching αφορούν ατομικές συναντήσεις στο πλαίσιο της επίτευξης συγκεκριμένων επαγγελματικών στόχων, όπως :

  • Η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η εφαρμογή ενός προγράμματος αλλαγής συμπεριφοράς.
  • Η αναγνώριση των προσωπικών δυνατών και αδύνατων σημείων και η ανάπτυξη σχεδίων για την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων και την ανάπτυξη των σημείων προς βελτίωση.
  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων Ηγεσίας της εκτελεστικής ομάδας.
  • Η υποστήριξη στην κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και η υλοποίηση εναλλακτικών σχεδίων.
  • Η υποστήριξη στην ανάπτυξη της κουλτούρας του Οργανισμού και των δεξιοτήτων Ηγεσίας.

 

Ποιος ωφελείται από το Business και Executive Coaching;

Κάθε executive στέλεχος μπορεί να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του Executive Coaching, αλλά παράλληλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εργαζόμενους που θέλουν να ενισχύσουν την προβολή τους και τις προοπτικές τους για εξέλιξη, ή εκείνων που αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και εργάζονται σε έργα υψηλού κινδύνου.

 

Οι υπηρεσίες Executive Coaching παρέχονται μέσω :

  • Ατομικών Συνεδριών
  • Ομαδικών Συνεδριών
  • Συνεδριών Τηλεφώνου ή Skype
  • On-line Συνεδριών (Coaching Email)