Ακινήτων | Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 - 16:00

Κτηματολόγιο

Ως  Κτηματολόγιο ή κτηματογράφηση μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο.

 

Την πρώτη νομοθετική ρύθμιση στην Ελλάδα "Περί Κτηματολογίων" την βρίσκουμε στο ομώνυμο Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" της 2.12.1836 κατά την περίοδο του Όθωνος, από τότε και μέχρι σήμερα η κατάρτιση Ελληνικού Κτηματολογίου δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η ορθή απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων σας, τόσο στο Εθνικό Κτηματολόγιο όσο και στα αρχεία της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ζωτικής σημασίας, διότι επηρεάζει τόσο την φορολόγηση όσο και την μεταβίβαση τους. Από το 2014, εντάσσονται σταδιακά σε προγράμματα Κτηματογράφησης, οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, που δεν έχουν κτηματογραφηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα των 107 περιοχών του 2008. Πλέον τα Κτηματολογικά Γραφεία αντικαταστούν σταδιακά τα υποθηκοφυλακεία στο σύνολό τους. Έτσι σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου σε ήδη κτηματογραφημένη περιοχή, απαιτείται η καταβολή τέλους κτηματογράφησης μαζί με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και αιτήσεων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο στο οποίο ανήκει το ακίνητο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την διαδικασία της κτηματογράφησης των ακινήτων σας, προσφέροντας σας τις πλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε συνεργασία, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, τόσο με πολιτικό μηχανικό αλλά και νομικό έτσι ώστε να επιλύονται τα όποια σκοτεινά σημεία σε θέματα μετρήσεων αλλά και συμβολαίων κλπ.

 

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες :

  • Σύνταξη και υποβολή των εντύπων Δ.1 - Δ.2 (Δηλώσεις Νόμου 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Υπολογισμός και πληρωμή του Πάγιου Τέλους Κτηματογράφησης.
  • Έλεγχος και ταύτιση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων σας με τα αντίστοιχα της Εφαρμογής Περιουσιολογίου Ε9 της Γ.Γ.Π.Σ.
  • Φορολογικός έλεγχος για την γένεση τυχόν φορολογικής υποχρέωσης καθώς και υπολογισμός άξιας και φόρων.
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας προς υποβολή.
  • Αυτοψία και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης από μηχανικό, για την αποτύπωση των πραγματικών στοιχείων της ιδιοκτησίας σας.