Φορολογια | Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - 13:08

ΕΣΠΑ ΞΕΚΙΝΆ Η ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΦΥΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 17/3/2016, 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 17/3/2016 έως 27/4/2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης…

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 17/3/2016, 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 17/3/2016 έως 27/4/2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Ο τρόπος αξιολόγησης που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη, απλή και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17/3/2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αξιοποίηση του συνόλου των επιχορηγήσεων που προσφέρονται μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Η υπηρεσίες μας αφορούν την υποβολή του σχετικού φακέλου και τη λήψη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών, την παροχή τεχνικής βοήθειας, τη διαχείριση και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με:

• Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
• Τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης.
• Την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες.
• Τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Καταγραφή & Αξιολόγηση Σεναρίων Επιχορήγησης – Επιλογή Βέλτιστης Λύσης.
  • Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων – Φακέλου/Αίτησης Επιχορήγησης – Αίτηση Υπαγωγής.
  • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης τόσο στη Φάση Αξιολόγησης των προτάσεων οσο και κατά την Υλοποίηση των προτάσεων / έργων - Παρακολούθηση Υλοποίησης – Απολογισμός/ Αναφορές – Διασφάλιση Εκταμιεύσεων
  • Προετοιμασία της αίτησης συμμετοχής και του εντύπου αποδεικτικών στοιχείων.
  • Συγγραφή και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Πληροφόρηση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  • Υποστήριξη για τις διαδικασίες εκταμίευσης της ενίσχυσης.
  • Πληροφόρηση για τις λογιστικές καταχωρίσεις που απαιτούνται.

 

Δείτε εδώ και τα τέσσερα προγράμματα :

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αναβάθμιση πολύ μικρών μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ το άρθρο μας σχετικά με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020.