Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:25

Τεχνικος Ασφαλειας ΕΞΥΠΠ

Αναλαμβάνουμε την κάλυψη Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησης σας, άμεσα από έμπειρο συνεργάτη μας!

Η εργατική νομοθεσία ορίζει ότι έκαστος εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια τους. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθ. 3850 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» του 2010, ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας.

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις. Οι συνεργάτες μας έχουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να σας παρέχουν μείωση των ατυχημάτων και των ασθενειών και κατά συνέπεια και του κόστους, βελτίωση της παραγωγικότητας, βελτίωση του εργασιακού κλίματος και των συνθηκών εργασίας.

Όλα αυτά πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και την προσιτή τιμή στην παροχή τους.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:
• Επιθεώρηση των χώρων και επίβλεψη τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
• Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, αλλά κάθε επιχείρηση.
• Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (σκόνη, επικίνδυνα χημικά, θόρυβος κλπ) και μελέτη βελτιωτικών ενεργειών.
• Ολοκληρωμένη μελέτη για τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας ανάλογα με τη φύση της εργασίας.
• Εργονομικές βελτιώσεις.
• Αξιολόγηση νέων παραγωγικών διεργασιών.
• Μελέτες σηματοδοσίας.
• Ασκήσεις πυρασφάλειας και εκκένωσης χώρου.
• Αξιολόγηση ασφάλειας νέου εξοπλισμού ή μηχανημάτων.
• Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα ασφάλειας, αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, πυρασφάλειας κλπ.
• Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και περιστατικών.
• Μελέτες εκρήξιμων ατμοσφαιρών (ΑΤΕΧ), ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVESO), ή αποκομιδής επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμίαντος)
Μη ύπαρξη ή μη επάρκεια των παραπάνω (όπου απαιτούνται από τη φύση της επιχείρησης) επιφέρουν υψηλότατα πρόστιμα σε περίπτωση επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την πιστοποίηση της επιχείρησης σας σύμφωνα με τα πρότυπα:
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 22000
• OSHAS 18001

Που περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη σε θέματα διαδικασιών, εντύπων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού.